Αδειοδοτήσεις

Εκτροφεία > Αδειοδοτήσεις

Αδειοδοτήσεις | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα

Στα πλαίσια του καλύτερου σχεδιασμού και της μέγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, η εταιρία μας αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει δειγματοληψία και ανάλυση εδάφους και νερού, τα οποία είναι απαραίτητα στην παραγωγική διαδικασία και παίζουν σπουδαίο ρόλο. Γίνεται ολοκληρωμένη μελέτη αυτών, καθώς και των χαρακτηριστικών της περιοχής και του μικροκλίματος, και στην συνέχεια πραγματοποιείται η σύνταξη
Αδειοδοτήσεις | Εκτροφή, εκτροφεία σαλιγκαριών, Εμπόριο, Θερμοκήπια, Εναλλακτικές καλλιέργειες - Αττική, Αθήνα - Παιανία, Ελλάδα
και η κατάθεση του φακέλου και όλων των απαραίτητων εγγράφων για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

Παρέχουμε τέλος συμβουλευτική και τεχνική καθοδήγηση σε τυχόν παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες και χρειάζονται για την ομαλή έναρξη της κατασκευής και την λειτουργία της μονάδας, οι οποίες πρέπει να έχουν την έγκριση από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.